Ładowanie

Stan zagrożenia życia? Zawsze dzwoń 112

Warunki

Niniejsze warunki użytkowania zostały ostatnio zmodyfikowane w dniu 03-06-2020.

Firma MINDD B.V. z siedzibą w Apeldoorn i zarejestrowana w Izbie Handlowej pod numerem 55280021, zwana dalej “MINDD”, oferuje Państwu usługę “Czy muszę iść do lekarza?”. Z opcji “Czy muszę iść do lekarza?” można korzystać za pośrednictwem www.moetiknaardedokter.nl internetowej, a w wersjach na Androida i iOS za pośrednictwem urządzenia mobilnego.

“Czy muszę iść do lekarza?” jest przeznaczony dla następujących przypadków: Każdy czasami wątpi, czy wizyta u lekarza jest konieczna. Ludzie często błądzą po stronie ostrożności i mimo wszystko dzwonią lub idą. Za pomocą pytania “Czy muszę iść do lekarza?” ludzie mogą sami ocenić, czy i kiedy konieczna jest konsultacja z lekarzem. “Czy muszę iść do lekarza?” wskazuje, co możesz zrobić sam, aby złagodzić objawy i w jakich przypadkach nadal powinieneś zadzwonić do lekarza.

Wygenerowana porada, która opiera się na informacjach dostarczonych przez Ciebie, nie może zastąpić osobistego triażu przez lekarza pierwszego kontaktu lub asystenta lekarza. Dlatego w razie wątpliwości zawsze zadzwoń do lekarza.

W przypadku korzystania z opcji “Czy muszę udać się do lekarza?” obowiązują poniższe warunki. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących korzystania z zasady “Czy powinienem udać się do lekarza?” lub niniejszych Warunków użytkowania, prosimy o kontakt z firmą MINDD. Nasze dane kontaktowe znajdują się na końcu niniejszych Warunków użytkowania. Możesz również skontaktować się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego w zakładce “Kontakt” na Stronie Internetowej lub poprzez przycisk “zgłoś to nam” w Aplikacji w zakładce “informacje”.

Pamiętaj, że jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące wyniku triażu poprzez “Czy muszę iść do lekarza?” lub czy powinieneś iść do lekarza, powinieneś skontaktować się ze swoim lekarzem rodzinnym lub lekarzem rodzinnym poza godzinami pracy.

1. DEFINICJE

Terminy pisane wielką literą w Warunkach użytkowania mają następujące znaczenie:

 1. Aplikacja: użyj aplikacji “Czy muszę iść do lekarza” na urządzeniu mobilnym z systemem operacyjnym iOS lub Android.
 2. Dane: wszelkie dane przechowywane przez Ciebie w systemach wykorzystywanych do świadczenia Usługi lub wyniki generowane przez Ciebie za pośrednictwem Usługi.
 3. Usługa(i): usługa “Czy muszę iść do lekarza?”, którą MINDD wykona w Państwa imieniu, polegająca na zaoferowaniu wsparcia w podjęciu decyzji, czy ktoś powinien udać się do lekarza, czy też ktoś może już sam coś zrobić z dolegliwościami. Z Usługą można korzystać za pośrednictwem Aplikacji lub Strony internetowej.
 4. Użytkownik: Ty, osoba fizyczna lub prawna, niezależnie od tego, czy działasz w ramach zawodu lub działalności gospodarczej, oraz osoba, która korzysta z Aplikacji.
 5. Warunki użytkowania: niniejsze warunki.
 6. Prawa własności intelektualnej: prawa (własności intelektualnej), w tym między innymi prawa autorskie, prawa do baz danych, nazwy domen, prawa do nazw handlowych, prawa do znaków towarowych, prawa do wzorów, prawa pokrewne, prawa patentowe, a także prawa do know-how. 2/5
 7. Strona(-y): MINDD i Ty razem lub osobno.
 8. Na piśmie: w Warunkach użytkowania komunikacja pisemna obejmuje również komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod warunkiem, że tożsamość nadawcy i integralność wiadomości są wystarczająco ustalone.
 9. Strona internetowa: strona internetowa spółki MINDD, dostępna za pośrednictwem www.moetiknaardedokter.nl lub powiązanych subdomen.

2. TWORZENIE I STOSOWANIE

 1. Korzystając z Usługi, zawierają Państwo umowę ze spółką MINDD.
 2. Warunki użytkowania mają zastosowanie do niniejszej umowy i do każdego korzystania z Usługi.
 3. Regulamin stanowi integralną część umowy.
 4. Regulamin wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usługi i pozostaje w mocy co najmniej przez okres obowiązywania umowy.

3. PRAWO DO UŻYTKOWANIA

 1. Spółka MINDD niniejszym udziela Państwu osobistego, odwołalnego, niewyłącznego, niezbywalnego i niepodlegającego sublicencjonowaniu prawa do korzystania z Usługi przez okres obowiązywania umowy o korzystanie z Usługi zgodnie z Warunkami korzystania.
 2. Użytkownik nie ma prawa dostępu do plików źródłowych Aplikacji, chyba że zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa. Wyraźnie zabrania się pobierania tych plików źródłowych poprzez inżynierię wsteczną, dekompilację lub w inny sposób.
 3. Celem Serwisu jest świadczenie usługi związanej ze zdrowiem człowieka, a mianowicie wsparcie w podjęciu decyzji, czy ktoś powinien udać się do lekarza i czy ktoś może już coś zrobić z dolegliwościami.
 4. Oprócz warunków korzystania z usługi, Apple App Store i Google Play Store mogą nakładać warunki dotyczące uzyskania Aplikacji, korzystania z niej i powiązanych kwestii.
 5. Prosimy o zapoznanie się z Warunkami użytkowania i Oświadczeniem o ochronie prywatności Apple App Store, Google Play oraz wszelkimi obowiązującymi warunkami na stronie internetowej odpowiedniego dostawcy.

4. NIEWŁAŚCIWE KORZYSTANIE Z USŁUGI

 1. Zabrania się naruszania prawa lub naruszania praw innych osób korzystających z Usługi.
 2. Jeżeli, zdaniem spółki MINDD, wystąpią przeszkody, szkody lub inne zagrożenia dla funkcjonowania Usługi, a w szczególności Aplikacji, Witryny internetowej lub powiązanych systemów lub sieci komputerowych, w szczególności z powodu nadmiernego wysyłania wiadomości e-mail lub innych danych, źle zabezpieczonych systemów lub działania wirusów, trojanów lub podobnego oprogramowania, spółka MINDD jest uprawniona do podjęcia wszelkich środków, które uzna za konieczne, aby zapobiec lub zapobiec wystąpieniu tego niebezpieczeństwa. zapobiegać.
 3. Spółka MINDD jest uprawniona, w zakresie, w jakim ma do nich dostęp, do ujawnienia informacji identyfikujących Państwa osobie trzeciej, która złoży skargę na naruszenie przez Państwa jej praw lub niniejszych Warunków korzystania, pod warunkiem, że:
  1. jest wystarczająco prawdopodobne, że naruszenie, rozpatrywane odrębnie, jest niezgodne z prawem i szkodliwe dla osoby trzeciej;
  2. osoba trzecia ma żywotny interes w uzyskaniu danych;
  3. prawdopodobne jest, że w konkretnym przypadku nie istnieje mniej inwazyjna możliwość odzyskania danych; i
  4. Wyważenie wchodzących w grę interesów oznacza, że interes osoby trzeciej powinien mieć pierwszeństwo.

5. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszelkie prawa do Usługi, towarzyszącego jej oprogramowania, a także wszelkich informacji, modyfikacji, rozszerzeń i obrazów są i pozostaną własnością spółki MINDD lub jej licencjodawców. Użytkownik nabywa wyłącznie prawa do użytkowania i upoważnienia wynikające z zakresu Warunków użytkowania lub udzielone na piśmie, a w przeciwnym razie nie może używać, powielać ani publikować Usługi.
 2. Dane, które Użytkownik przechowuje lub przetwarza za pośrednictwem Usługi, są i pozostaną jego własnością. W związku z tym kontrola nad Danymi jest zawsze powierzona Użytkownikowi. Spółka MINDD ma prawo do wykorzystania tych informacji w ramach Usługi, w tym w przyszłych aspektach.
 3. W przypadku przesłania informacji do spółki MINDD, na przykład informacji zwrotnej o błędzie lub sugestii dotyczących ulepszeń, użytkownik udziela spółce MINDD nieograniczonego i wieczystego prawa do korzystania z tych informacji. Nie dotyczy to informacji, które wyraźnie nie są poufne.

6. WYNAGRODZENIE

 1. Spółka MINDD nie ponosi żadnych opłat za korzystanie z Usługi.

7. PRYWATNOŚĆ I DANE MEDYCZNE

 1. W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane przez spółkę MINDD w ramach świadczenia Usług, spółka MINDD będzie uwzględniać wymogi przepisów dotyczących ochrony prywatności podczas ich przetwarzania. Informacje o tym, w jaki sposób spółka MINDD obchodzi się z Państwa danymi osobowymi, można znaleźć w oświadczeniu o ochronie prywatności i plikach cookie, które można znaleźć na Stronie internetowej.
 2. Jeśli Użytkownik przekaże opinię na temat Usługi, nie powinien zawierać żadnych informacji medycznych. Spółka MINDD pragnie w jak największym stopniu szanować Państwa prywatność i przetwarzać jak najmniej Państwa danych osobowych oraz nie przetwarza żadnych Państwa medycznych danych osobowych. Również z tego powodu, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące wyniku triażu za pośrednictwem Usługi lub tego, czy musisz udać się do lekarza, powinieneś skontaktować się ze swoim lekarzem rodzinnym lub lekarzem rodzinnym poza godzinami pracy.

8. DOSTĘPNOŚĆ, KONSERWACJA I AKTUALIZACJE

 1. Spółka MINDD dołoży wszelkich starań, aby zapewnić dostępność Usługi i terminowe aktualizacje, ale nie gwarantuje nieprzerwanej dostępności w zakresie, w jakim jest to już pod jej kontrolą.
 2. Spółka MINDD od czasu do czasu publikuje aktualizacje, które mogą naprawić błędy lub poprawić funkcjonowanie Usługi. Aktualizacje będą dokonywane automatycznie w Serwisie. Aktualizacje Aplikacji będą ogłaszane w sklepie Apple App Store lub Google Play. Spółka MINDD nie ponosi odpowiedzialności za terminowe i prawidłowe wdrażanie aktualizacji. Spółka MINDD nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wad lub błędów spowodowanych odinstalowaną aktualizacją.
 3. Aktualizacja może nakładać warunki, które różnią się od tych określonych w niniejszych Warunkach użytkowania. Zostaniesz o tym zawsze powiadomiony z wyprzedzeniem, a następnie będziesz miał możliwość odrzucenia odmiennych warunków. W przypadku odmowy umowa pomiędzy Państwem a spółką MINDD wygaśnie. Korzystając z takiej aktualizacji, wyrażasz zgodę na inne warunki, które następnie będą stanowić część umowy.
 4. W zakresie, w jakim część Usługi działa na platformie MINDD, a nie na urządzeniu mobilnym użytkownika, spółka MINDD ma prawo do czasowego zawieszenia Usługi lub jej części w celu konserwacji, modyfikacji lub ulepszeń. Spółka MINDD dołoży wszelkich starań, aby zaplanować takie wycofanie w możliwie najszerszym zakresie, gdy korzystanie z Usługi będzie jak najmniejsze, oraz dołoży wszelkich starań, aby powiadomić Państwa o planowanym wycofaniu z eksploatacji w odpowiednim czasie. Spółka MINDD nigdy nie jest jednak zobowiązana do wypłaty odszkodowania za szkody spowodowane taką likwidacją.

9. WSPARCIE

 1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z Usługi.
 2. Spółka MINDD nie udziela żadnego wsparcia w zakresie korzystania z Usługi. Możesz jednak zadawać pytania za pośrednictwem formularza kontaktowego w zakładce “Kontakt” na Stronie Internetowej, za pomocą przycisku “zgłoś to nam” w Aplikacji w zakładce “informacje” lub za pośrednictwem naszych danych kontaktowych, które znajdują się na dole Regulaminu. Spółka MINDD dołoży wszelkich starań, aby odpowiedzieć na zapytania w rozsądnym terminie. Należy pamiętać, że w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących wyniku triażu za pośrednictwem usługi lub konieczności udania się do lekarza, należy skontaktować się ze swoim lekarzem rodzinnym lub lekarzem rodzinnym poza godzinami pracy.
 3. Spółka MINDD bardzo poważnie traktuje skargi i zgłoszenia dotyczące Usługi. W przypadku uwag i reklamacji zawsze możesz je przesłać za pośrednictwem formularza kontaktowego w zakładce “Kontakt” na Stronie Internetowej, za pomocą przycisku “zgłoś to nam” w Aplikacji w zakładce “informacje” lub za pośrednictwem naszych danych kontaktowych, które znajdują się na dole Regulaminu.
 4. Jeśli zauważysz problem, nieprawidłowe lub niekompletne dane, możesz to również zgłosić bezpośrednio poprzez formularz kontaktowy w zakładce “Kontakt” na Stronie Internetowej, poprzez przycisk “zgłoś to nam” w Aplikacji w zakładce “informacje” lub poprzez nasze dane kontaktowe, które znajdują się na dole Regulaminu.

10. GWARANCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Wyrób medyczny to instrument, aparatura lub wyrób, oprogramowanie, implant, odczynnik, materiał lub inny artykuł przeznaczony przez producenta do stosowania samodzielnie lub w połączeniu z ludźmi do jednego lub większej liczby określonych celów medycznych, zgodnie z definicją zawartą w ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. Usługa jest jednym z takich wyrobów medycznych.
 2. Zgodnie z prawem do wyrobów medycznych mają zastosowanie specjalne zasady. Na przykład obowiązkowe jest uzyskanie znaku CE. Znak CE wskazuje, że produkt jest zgodny ze wszystkimi obowiązującymi przepisami europejskimi (bezpieczeństwa) oraz że procedury zgodności i zgodności zostały zakończone. Serwis posiada niezbędne oznakowanie CE.
 3. W związku z tym, że Usługa kwalifikuje się jako wyrób medyczny, spółka MINDD będzie między innymi:
  1. nie używać żadnych tekstów, oznaczeń, znaków towarowych, obrazów ani innych znaków, graficznych lub innych, które mogłyby wprowadzić Użytkownika w błąd co do zamierzonego celu, bezpieczeństwa i wydajności Usługi. Jeżeli mimo to nie zgadzają się Państwo z postanowieniami poprzedniego zdania, mogą Państwo skontaktować się ze spółką MINDD za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się w sekcji “Kontakt” na Stronie internetowej, za pomocą przycisku “zgłoś to nam” w Aplikacji w zakładce “informacje” lub za pośrednictwem danych kontaktowych znajdujących się na końcu niniejszych Warunków korzystania.
  2. Spółka MINDD przyjmie Państwa skargi lub zgłoszenia dotyczące podejrzewanych incydentów związanych z
   Serwis niezwykle seryjny i będzie prowadził rejestr wszelkich reklamacji. Zob. również art. 9 dotyczący rozpatrywania skarg.
 4. Nie zmienia to jednak faktu, że wygenerowana porada, która opiera się na dostarczonych przez Ciebie informacjach, nie może zastąpić indywidualnego triażu przez lekarza pierwszego kontaktu lub asystenta lekarza. Jeśli nie zgadzasz się z wynikami Usługi, zrób to, co uważasz za słuszne. Usługa opiera się na protokołach i standardach wymienionych w poprzednich punktach, sytuacja osobista może się od tego różnić. Decyzje podejmowane na podstawie dostarczonych informacji i wygenerowanych porad pozostają przez cały czas na własny koszt i ryzyko.
 5. Informacje przekazywane za pośrednictwem Usługi mają na celu jedynie wstępną ocenę, czy należy skontaktować się z lekarzem rodzinnym.
 6. Chociaż spółka MINDD dokłada wszelkich starań, aby dostarczać dokładne, kompletne i aktualne informacje ze źródeł uznanych za wiarygodne, nie udziela żadnej gwarancji, wyraźnej ani dorozumianej, że przekazywane informacje są dokładne, kompletne lub aktualne.
 7. Informacje te są skierowane w szczególności do holenderskiej opinii publicznej. Spółka MINDD zarządza i przechowuje informacje pochodzące z Holandii i nie gwarantuje, że podane informacje są również odpowiednie lub dostępne do wykorzystania w innych krajach.
 8. Spółka MINDD nie ponosi odpowiedzialności, z jakiegokolwiek tytułu, za jakiekolwiek szkody związane z Usługą.
 9. Wyłączenia odpowiedzialności zawarte w tym artykule mają zastosowanie tylko wtedy, gdy jesteś osobą fizyczną lub prawną działającą w ramach wykonywania zawodu lub działalności gospodarczej.
 10. Ograniczenia odpowiedzialności zawarte w Warunkach użytkowania nie mają zastosowania w przypadku szkód spowodowanych umyślnym lub umyślnym działaniem kierownictwa spółki MINDD lub szkód spowodowanych śmiercią lub obrażeniami ciała.
 11. Spółka MINDD nie ponosi odpowiedzialności za informacje, które wprowadzają Państwo do Usługi.

11. CZAS TRWANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę, a tym samym prawo do korzystania, kończąc korzystanie z Usługi.
 2. Korzystanie z Usługi może zostać zakończone przez Użytkownika lub spółkę MINDD w dowolnym momencie. Jest to rozsądne, ponieważ korzystanie z niego jest dla Ciebie bezpłatne.
 3. Po rozwiązaniu Umowy (z dowolnego powodu) Użytkownik musi zaprzestać korzystania z Usługi. Następnie Użytkownik musi usunąć wszystkie kopie (w tym wszelkie kopie zapasowe) Usługi ze wszystkich swoich systemów.

12. POUFNOŚĆ

 1. Strony będą traktować informacje, które przekazują sobie nawzajem podczas korzystania z Usługi, jako poufne, gdy takie informacje są oznaczone jako poufne lub gdy strona otrzymująca wie lub powinna zasadnie podejrzewać, że informacje te miały być poufne.
 2. Spółka MINDD nie będzie (i w większości przypadków nie będzie mogła) zapoznać się z danymi prywatnymi, które przechowują i/lub rozpowszechniają Państwo za pośrednictwem Usługi, chyba że jest to konieczne dla zapewnienia dobrej jakości usług lub spółka MINDD jest do tego zobowiązana na mocy przepisów prawa. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w oświadczeniu o ochronie prywatności i plikach cookie.

13. MODYFIKACJA WARUNKÓW UŻYTKOWANIA

 1. Niniejsze Warunki użytkowania mogą ulec zmianie.
 2. Spółka MINDD ogłosi zmiany lub uzupełnienia co najmniej (30) dni kalendarzowych przed ich wejściem w życie, aby mogli się Państwo z nimi zapoznać.
 3. Jeśli Użytkownik nie chce zaakceptować zmiany lub uzupełnienia, może wypowiedzieć prawo do korzystania z Usługi do dnia wejścia w życie, zaprzestając korzystania z Usługi. Korzystanie z Serwisu po dniu wejścia w życie oznacza akceptację zmienionego lub uzupełnionego regulaminu.

14. POSTANOWIENIA RÓŻNE

 1. Usługa jest przeznaczona dla osób w/z Holandii i w celu ustalenia, czy musisz udać się do lekarza w Holandii. Wynika to z faktu, że Usługa opiera się na źródłach i protokołach, które mają zastosowanie do holenderskiej opieki zdrowotnej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule 10. Wyżej wymienione źródła i protokoły mogą się różnić w zależności od kraju. Jeżeli, w przeciwieństwie do powyższego, Użytkownik zdecyduje się skorzystać z Usługi, robi to na własne ryzyko, ponieważ Usługa może nie być zgodna z protokołami opieki zdrowotnej obowiązującymi w kraju Użytkownika oraz wymaganiami dotyczącymi źródeł informacji w kontekście opieki zdrowotnej
 2. Użytkowanie i umowa, na której się opiera, podlegają prawu holenderskiemu, chyba że jest to sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami.

Szczegóły kontaktu

MINDD B.V.
Prins Willem-Alexanderlaan 705
7311 ST Apeldoorn
Numer Izby Handlowej: 55280021
E-mail: info@moetiknaardedokter.nl
Telefon: 085 130 4720